Transcription Exercise 4

Solutions

1. ə 'penI 'seivd Iz ə 'peni 'з:nd.

2. 'blʌd Iz 'θIkə ­ən 'wɔ:tə.

3. 'tu: menI 'kʊks 'spɔIl ­ə 'brɒθ.

4. ə 'frend In ni:d Iz ə 'frend In'di:d.

5. 'ɔ:l ­ət glItəz Iz nɒt 'gəʊld.

6. 'hʌŋgər Iz ­ə 'best 'sɔ:s.

7. 'betə 'leIt ­ən 'nevə.

8. nI'sesətI (also possible: nə-, ne-, -ItI) Iz ­ə 'mʌ­ər əv In'venʃn.

9. 'stIl 'wɔ:təz rʌn 'di:p.

10. nəʊ ju:s 'kraIIŋ əʊvə 'spɪlt 'mɪlk.

11. 'grɑ:s Iz ɔ:lw(e)ɪz (ɔ:lwəz) 'gri:nər ɒn ­ɪ ʌθə saɪd əv ­ə 'fens.

12. 'ɒpəzIts (-sIts) ətrŠkt.

13. ­ə 'wiʃ Iz ­ə 'fɑ:­ər əv ­ə 'θɔ:t.

14. ­ə 'bɜ:nt 'tʃaIld dredz 'faIə.